Artykuły

Urlop myśliwego

W dniu 17 stycznia 2018 r. weszły  w życie kolejne zmiany przepisów, które mają ułatwić zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym ASF. Chodzi  konkretnie o ustawę z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania…
Czytaj…

Zmiany w szacowaniu szkód łowieckich

Od 01.04.2018r. obowiązuje ustawa nowelizująca z dnia 22.03.2018r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r poz. 651). Zmieniła ona całkowicie zasady szacowania szkód łowieckich. Ustawa daje też prawo do wyłączenia konkretnych gruntów z polowań….
Czytaj…

Przechowywanie paliw w gospodarstwie rolnym

  Przy magazynowaniu paliwa w gospodarstwie rolnym obowiązują szczegółowe zasady postępowania związane z bezpieczeństwem, o których należy pamiętać i przestrzegać. Ze względu na temperaturę zapłonu ropę naftową i produkty naftowe z wyjątkiem gazu płynnego dzieli się na trzy klasy, do…
Czytaj…

Zmiany w zasadach wycinki drzew i krzewów na własnej posesji od 01.01.2017 r.

Przedstawiam Państwu najważniejsze zmiany: Najważniejszą zmianą wynikającą z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U.2016.2249 z dnia 2016.12.30) jest to, że właściciele prywatnych posesji będą zwolnieni z obowiązku uzyskania…
Czytaj…

Pełnomocnictwo

Często nawet w życiu codziennym w różnych sytuacjach mniej lub bardziej formalnych mamy do czynienia z pełnomocnictwem. Czym jest pełnomocnictwo? Pełnomocnictwo to nic innego jak upoważnienie dane innej osobie do działania w czyimś imieniu. Pełnomocnictwo może mieć charakter ogólny lub…
Czytaj…

Rękojmia przy nabywaniu nieruchomości rolnych

Zgodnie z ustawą z dnia  11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. (tj z 2012 r. Dz.U. poz. 803 z późn. zm.) nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Nabycie nieruchomości rolnej…
Czytaj…

Zasiedzenie jako sposób nabycia własności

Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia własności rzeczy. Zasiedzieć można zarówno rzecz ruchomą jak też nieruchomość. Zgodnie z art. 174 kodeksu cywilnego posiadacz rzeczy ruchomej niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny,…
Czytaj…

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

W ramach odpowiedzialności służbowej za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów i zasad bhp pracodawca może, w myśl art. 108 k.p., ukarać pracownika karą upomnienia, nagany, karą pieniężną. Pracodawca nie ma obowiązku stosowania stopniowania kar porządkowych. Co oznacza, że na pracownika, który…
Czytaj…

Zmiana ustawy prawo łowieckie

W dniu 11.07.2016r, Prezydent Polski podpisał ustawę  z dnia 22 czerwca 2016 r. wprowadzającą zmiany w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.   Zmiany dotyczą przede wszystkim nowych zasad odpowiedzialności za szkody wyrządzone w uprawach i płodach…
Czytaj…

%d bloggers like this: