Artykuły

Zmiany w obrocie ziemią – skutki praktyczne

Zmiana art. 68 ust 2a ustawy o księgach wieczystych i hipotece (dalej ukwh) ustawą z dnia 14.04.2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 68 ust 2a ustawy ukwh suma hipoteki na nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11.04.2003 r….
Czytaj…

Szkody łowieckie – uwagi praktyczne

Podstawę prawną likwidacji szkód łowieckich stanowi ustawa z dnia 13.10.1995r. Prawo łowieckie Dz.U.2015.2168  z późn. zm. oraz wydane na podstawie art. 49 w.w. ustawy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych Dz.U.2010.45.272 z późn….
Czytaj…

Wliczanie u okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

Często się zdarza, że przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także czas pracy w gospodarstwie rolnym….
Czytaj…

Przedawnienie w polskim prawie cywilnym

Co oznacza sformułowanie, że jakieś roszczenie jest przedawnione? To dobrze dla dłużnika czy dobrze dla wierzyciela? Instytucja przedawnienia jest uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 117 kc i następne) Przedawnienie roszczenia majątkowego daje możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Zgodnie z art. 118 kc Jeżeli przepis szczególny…
Czytaj…

Alimenty od byłego małżonka

Temat alimentów zazwyczaj w pierwsze kolejności kojarzy się ze świadczeniami na rzecz dziecka/ dzieci. Niewielu ludzi sobie zdaje sprawę, że alimenty mogą być także przez sąd ustalone i zasądzone na rzecz byłego małżonka. Może się więc zdarzyć tak, że dzieci uprawnionych do alimentacji ze związku małżeńskiego nie mamy, a i tak alimenty musimy płacić…… Inaczej…
Czytaj…

Przesłanki orzeczenia rozwodu

Czy łatwo się rozwieść? Nie kochamy się, nie chcemy być razem, ale czy to wystarczy…… Aby Sąd mógł orzec rozwód muszą zaistnieć przesłanki pozytywne rozwodu, a równocześnie nie mogą zaistnieć przesłanki negatywne czyli takie, które uniemożliwiają orzeczenie rozwodu. Tutaj przede wszystkim ma zastosowanie art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Art. 56 §…
Czytaj…

Skarga Pauliańska

Skarga Pauliańska Skarga paulińska jest taką instytucją prawną, która pozwala na podważenie skuteczności dokonanej czynności czy też zawartej umowy przez wierzyciela, gdy skutkiem tej czynności prawnej jest pokrzywdzenie wierzyciela. Jest to potocznie mówiąc środek na zakwestionowanie „przepisywania” majątku przez dłużnika na osoby trzecie (spokrewnione lub nie) w celu uniknięcia płacenia długów….
Czytaj…

Zadatek a zaliczka

Zadatek i zaliczka to dodatkowe zastrzeżenia w umowie, występujące w prawie cywilnym. Skutki wręczenia zadatku i zaliczki są różne, mimo to wskazane instytucje bardzo często są ze sobą mylone. W jakiej sytuacji wybrać zadatek, a w jakiej warto wybrać zaliczkę? Jakie skutki niesie za sobą wręczenie zadatku, a jakie wręczenie zaliczki? O tym, czy wpłacone pieniądze…
Czytaj…

Prawo pierwokupu dzierżawionej nieruchomości

Prawo pierwokupu to nic innego jak prawo do nabycia danej nieruchomości z pierwszeństwem przed innymi chętnymi. Ogólne zasady prawo pierwokupu regulują przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z Art. 596 kc Jeżeli ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie…
Czytaj…

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Przegląd najpopularniejszych sposobów zabezpieczeń wierzytelności Podejmując współpracę w kontrahentem niepewnym lub nowym z reguły każdy stara się zminimalizować ryzyko planowanej transakcji. Zminimalizowaniu tego ryzyka po stronie wierzyciela służą różnego rodzaju zabezpieczenia umowne. Zabezpieczenia te możemy podzielić na osobowe i rzeczowe. Do osobowych zabezpieczeń zliczamy: np. poręczenie cywilne i wekslowe,…
Czytaj…