Zmiany w zasadach wycinki drzew i krzewów na własnej posesji od 01.01.2017 r.

Przedstawiam Państwu najważniejsze zmiany:

 1. Najważniejszą zmianą wynikającą z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U.2016.2249 z dnia 2016.12.30) jest to, że właściciele prywatnych posesji będą zwolnieni z obowiązku uzyskania w urzędzie gminy (miasta) zgody na wycinkę drzew, jeżeli są one usuwane na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. Zezwolenia nie trzeba uzyskiwać także przy usuwaniu drzew lub krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
 3. Pozostałe wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia pozostają bez zmian (art. 83 f ustawy).
 4. Nowością jest też brak konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 5. W innych wypadkach o zezwolenie trzeba będzie się starać, ale dopiero w odniesieniu do drzew, których obwód (mierzony na wysokości 130 cm) przekroczył metr – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego albo 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 6. Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, że obowiązku uzyskania zezwolenia nie stosuje się także do innych drzew lub krzewów.
 7. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.
 8. Nie znikną też opłaty za wycinkę, gdy konieczne będą zezwolenia. Opłaty nadal będzie się wnosiło za wycinkę na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Maksymalna stawka opłaty ma wynieść 500 zł za każdy centymetr drzewa na wysokości 130 cm. Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty. Maksymalna stawka opłaty za usunięcie krzewów to 200 zł.
 9. Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, określi wysokość stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów, jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów albo różnicując je ze względu na:
  a) rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów;
  b) obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku.
  W przypadku, gdy rada gminy nie określi wysokości stawek opłat, do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosuje się maksymalne stawki czyli 500 zł i 200 zł.
 10. Jeśli zobowiązany do uzyskania zezwolenia wytnie drzewo bez zgody urzędu, zapłaci karę. Wyniesie ona dwukrotność opłaty za wycinkę, a w przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było.