Temat: umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Przegląd najpopularniejszych sposobów zabezpieczeń wierzytelności Podejmując współpracę w kontrahentem niepewnym lub nowym z reguły każdy stara się zminimalizować ryzyko planowanej transakcji. Zminimalizowaniu tego ryzyka po stronie wierzyciela służą różnego rodzaju zabezpieczenia umowne. Zabezpieczenia te możemy podzielić na osobowe i rzeczowe. Do osobowych zabezpieczeń zliczamy: np. poręczenie cywilne i wekslowe,…
Czytaj…

Umowa kontraktacyjna

Uregulowanie zawarte w art. 613 § 1 kodeksu cywilnego zawiera ustawową definicję umowy kontraktacji. Istotą tej umowy jest z jednej strony zobowiązanie producenta rolnego do wytworzenia i dostarczenia kontraktującemu oznaczonej ilości produktów rolnych określonego rodzaju, natomiast z drugiej strony zobowiązanie kontraktującego do odebrania tych produktów w terminie umówionym…
Czytaj…