Temat: zabezpieczenia

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Przegląd najpopularniejszych sposobów zabezpieczeń wierzytelności Podejmując współpracę w kontrahentem niepewnym lub nowym z reguły każdy stara się zminimalizować ryzyko planowanej transakcji. Zminimalizowaniu tego ryzyka po stronie wierzyciela służą różnego rodzaju zabezpieczenia umowne. Zabezpieczenia te możemy podzielić na osobowe i rzeczowe. Do osobowych zabezpieczeń zliczamy: np. poręczenie cywilne i wekslowe,…
Czytaj…

Exit mobile version