Przechowywanie paliw w gospodarstwie rolnym

 

Przy magazynowaniu paliwa w gospodarstwie rolnym obowiązują szczegółowe zasady postępowania związane z bezpieczeństwem, o których należy pamiętać i przestrzegać.

Ze względu na temperaturę zapłonu ropę naftową i produkty naftowe z wyjątkiem gazu płynnego dzieli się na trzy klasy, do klasy III zaliczone zostały produkty o najwyższej temperaturze zapłonu od 328,15 K do 373,15 K, czyli od 55 do 100 stopni Celsjusza. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 roku Dz.U. 2010r. nr 109 poz 719) dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, w zbiorniku naziemnym dwu płaszczowym, o pojemności do 5 m3. Wymogi te istnieją od 2010r. choć o tym zagadnieniu obecnie zrobiło się głośno.

Dwupłaszczowe zbiorniki do przechowywania paliwa posiadają podwójną konstrukcje ścian, która dodatkowo zabezpiecza przed wyciekiem zawartości. Zbiornik wewnętrzny jest obudowany drugim – zewnętrznym, którego pojemność wynosi 110% pojemności wewnętrznego. W przypadku rozszczelnienia wewnętrznego zbiornika, jego zawartość zostaje zatrzymana w zbiorniku zewnętrznym.

Zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika należy sytuować z zachowaniem następujących odległości:

1) 10 m – od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej;

2) 5 m – od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej.

Zgodnie z przepisami odległości, o których mowa wyżej mogą być zmniejszone o połowę, pod warunkiem zastosowania pomiędzy budynkiem lub obiektem, a zbiornikiem ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 zasłaniającej zbiornik od strony budynku lub obiektu.

Zbiorniki na olej napędowy należy zarejestrować w Urzędzie Dozoru Technicznego. Jednak zbiorniki do pojemności 2500 L włącznie, objęte są formą dozoru technicznego uproszczonego, dzięki czemu do urządzeń tego typu nie wydaje się decyzji zezwalającej na jego eksploatację. Nie wymagają one również decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Natomiast zbiorniki o pojemności powyżej 2500 L objęte są formą dozoru technicznego „ograniczoną” co wiąże się z rejestracją urządzenia w lokalnej jednostce UDT. Należy wypełnić wniosek, załączyć dwa komplety dokumentacji technicznej i badanie odbiorcze. Dodatkowo zbiorniki do 2500L nie podlegają kontrolom i rewizjom, zaś zbiorniki powyżej 2500 L podlegają co dwa lata rewizji zewnętrznej. Ponadto taki zbiornik musi być wyposażony w urządzenie sygnalizujące jego rozszczelnienie oraz zabezpieczenia przed przenikaniem jego zawartości do gruntu.

Magazynowanie paliwa wymaga zastosowania szczególnych środków ostrożności. Należy też pamiętać, aby podłoże, na którym ustawiony jest zbiornik było stabilne, utwardzone i odporne na działanie ognia. W pobliżu nie powinny znajdować się materiały łatwopalne. Miejsce to powinno być także zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, szczególnie dzieci. Należy także pamiętać, że opary paliw są niebezpieczne dla zdrowia i życia w związku z tym trzeba unikać częstego ich wdychania.

Rozporządzenie powyższe określa sposób przechowywania tych cieczy także w garażach. Garaże dzieli na takie powyżej 100 m2 oraz mniejsze. Tak więc, wg przepisów przeciwpożarowych paliwa o temperaturze zapłonu poniżej 100°C czyli zarówno benzynę, jak i olej napędowy można przechowywać w garażach o powierzchni powyżej 100 m2 pod warunkiem, że są niezbędne przy eksploatacji pojazdu i magazynowane w jednostkowych opakowaniach stosowanych w handlu detalicznym. W przypadku mniejszych garaży, gdy są one wolnostojące i wykonane z materiałów niepalnych, można w nich przechować maksymalnie 200 dm3 (200 l) benzyny, w innych zaś niż wolnostojące – do 60 dm3 (60 l) zarówno benzyny, jak i oleju napędowego.

Ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. 2017r. po 708), która obowiązuje od kwietnia br. nic w tym zakresie nie zmienia. Dostawcy paliw w praktyce żądają oświadczenia od rolnika iż zbiornik, do którego nalewają paliwo spełnia wymagania prawa w zakresie bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie w.w. przepisów bezpieczeństwa może rodzic odpowiedzialność z tytułu wykroczenia i narażać rolnika na karę aresztu, grzywnę albo naganę.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostaję do Państwa dyspozycji.