Zmiany w szacowaniu szkód łowieckich

Od 01.04.2018r. obowiązuje ustawa nowelizująca z dnia 22.03.2018r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r poz. 651). Zmieniła ona całkowicie zasady szacowania szkód łowieckich. Ustawa daje też prawo do wyłączenia konkretnych gruntów z polowań. Niestety wówczas rolnikowi – prywatnemu właścicielowi nie należy się odszkodowanie za szkody łowieckie. Zmiany dotyczące szacowania obowiązują już od 01.04.2018r. niezależnie od tego, że przepisy wykonawcze do ustawy nie zostały dotychczas uchwalone i obowiązują stare przepisy (jednak jak zastrzega ustawa nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji). Nadal zobowiązanym do wypłaty odszkodowania będzie dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Jednak szkodę zgłasza się nie do koła łowieckiego jak dotychczas, a do  organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody (czyli do wójta, prezydenta). Szacowania szkody będzie dokonywał zespół składający się z:

1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej “przedstawicielem gminy”, którym jest

a) przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy – jeżeli jednostka pomocnicza została utworzona

b) przedstawiciel organu wykonawczego tej gminy – jeżeli jednostka pomocnicza nie została utworzona,

c) przedstawiciel organu wykonawczego gminy lub organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy właściwej dla przeważającego obszaru całej uprawy, która została uszkodzona – jeżeli szkoda wystąpiła na obszarze więcej niż jednej gminy lub jednostki pomocniczej gminy;

2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;

3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Organy pomocnicze gminy to sołectwa, dzielnice i osiedla. Najczęściej zatem w skład zespołu będzie wchodził sołtys, przedstawiciel koła łowieckiego i właściciel lub posiadacz gruntu. Problem pojawia się po pierwsze gdy sołtys przebywa na zwolnieniu lekarskim albo np. w szpitalu. Jaki wówczas będzie skład zespołu szacującego? Problem też pojawi się gdy poszkodowanym będzie właśnie sołtys. Nie powinien sam u siebie szkód szacować, ale kto zgodnie z prawem powinien go zastąpić? Tych wątpliwości ustawa nowelizująca nie rozstrzyga niestety.

Pojawiają się też rozbieżności w ocenie czy właściciel lub posiadacz musi brać udział osobiście  w szacowaniu czy może ustanowić w tym celu pełnomocnika. Samo brzmienie zapisów wskazuje, że raczej powinien być  osobiście obecny bo w zapisach o składzie zespołu nie ma mowy o przedstawicielu właściciela, a o właścicielu albo posiadaczu. Nie wydaje się to jednak racjonalne  bo przecież nie zawsze poszkodowany gospodarz może być obecny na szacowaniu.

W przypadku gdy rolnik będzie niezadowolony z szacowania to odwołanie w terminie 7 dni przysługuje do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Dopiero na tym etapie pojawia się możliwość udziału przedstawiciela izby rolniczej bowiem na pisemny wniosek członka zespołu szacującego w oględzinach lub szacowaniu ostatecznym, może również brać udział przedstawiciel właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód izby rolniczej. W przypadku gdy został złożony taki wniosek do protokołu załącza się opinię przedstawiciela właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody izby rolniczej na temat oszacowania szkody. Opinia nie ma charakteru wiążącego.

Następnie Nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkód ustala wysokość odszkodowania, w drodze decyzji. Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, a także dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji może, w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Tym przepisem ograniczono czas na wniesienie powództwa do sądu o naprawienie szkody. Rolnik ma mało czasu na ewentualne zabezpieczenie dowodów czy sporządzenie opinii prywatnej oraz przygotowanie pozwu. Przed tym terminem musi też zdążyć wezwać do zapłaty za potwierdzeniem odbioru. A jest to termin zawity, którego niedotrzymanie będzie skutkowało oddaleniem pozwu.

Art. 46 g ustawy stanowi iż państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe organizuje szkolenia w zakresie szacowania szkód łowieckich dla:

1) przedstawicieli organów wykonawczych gmin i organów wykonawczych jednostek pomocniczych gmin, o których mowa w art. 46 ust. 2;

2) przedstawicieli izb rolniczych, o których mowa w art. 46d ust. 5;

3) przedstawicieli dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.

Na razie na stronach internetowych Lasów Państwowych cisza na ten temat. Telefonicznie także niewiele można się dowiedzieć. Szkolenia będą, ale kiedy nie wiadomo. A pytań nie brakuje……

Pamiętać też trzeba, że do spraw z zakresu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Czyli jeśli zgłoszenie szkody doszło do dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich prze 1.04.2018r. do szacowania stosujemy stare zasady.