Urlop myśliwego

W dniu 17 stycznia 2018 r. weszły  w życie kolejne zmiany przepisów, które mają ułatwić zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym ASF. Chodzi  konkretnie o ustawę z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2018 poz.50).

Ustawa zmienia m.in. ustawę o  ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – w zakresie: m.in.  zwolnienia od pracy myśliwego w czasie polowania oraz wymiar tego zwolnienia. Aby skorzystać z tego uprawnienia pracownik, żołnierz lub funkcjonariusz będący osobą uprawniona do wykonywania polowania, uprzedza odpowiednio pracodawcę lub przełożonego o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy lub niewykonywania zajęć służbowych z powodu wykonywania odstrzału sanitarnego zwierząt i uzgadnia termin tej nieobecności z pracodawcą lub przełożonym.

Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy lub niewykonywanie zajęć służbowych, jest pisemne oświadczenie podmiotu, któremu nakazano prowadzenie odstrzału sanitarnego zwierząt, potwierdzające udział danego pracownika, żołnierza lub funkcjonariusza w odstrzale sanitarnym zwierząt w danym dniu.

Pracodawca lub przełożony ma obowiązek zwolnić od pracy lub wykonywania zajęć służbowych pracownika, żołnierza lub funkcjonariusza w terminie uzgodnionym z pracownikiem, żołnierzem lub funkcjonariuszem.

Łączny wymiar zwolnień z wykonywania od pracy lub wykonywania zajęć służbowych z tego tytułu nie może przekroczyć 6 dni w danym roku kalendarzowym.

W czasie nieobecności w pracy lub na służbie w powyższym przypadku  pracownik, żołnierz lub funkcjonariusz będący zachowuje prawo do wynagrodzenia lub uposażenia ustalonego na zasadach dotyczących ustalania wynagrodzenia lub uposażenia przysługujących za urlop wypoczynkowy.

 

 

Exit mobile version