Zmiana ustawy prawo łowieckie

W dniu 11.07.2016r, Prezydent Polski podpisał ustawę  z dnia 22 czerwca 2016 r. wprowadzającą zmiany w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.   Zmiany dotyczą przede wszystkim nowych zasad odpowiedzialności za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, oraz za szkody wyrządzone przez te zwierzęta w przypadku objęcia ich całoroczną ochroną. Zgodnie z nową ustawą wnioski w sprawie szkód w uprawach i płodach rolnych składane będą do wojewody. Wojewoda będzie ustalał wysokość odszkodowania w drodze decyzji administracyjnej. Przed wydaniem decyzji oględzin oraz oszacowania szkód dokonywać będą  przedstawiciele wojewody. Odszkodowania wypłacą  rolnikom wojewodowie z Funduszu Odszkodowawczego, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.  Strona niezadowolona z decyzji będzie mogła wnieść powództwo do sądu.  Natomiast za szkody wyrządzone podczas polowań odpowiedzialność będą ponosić dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich na podstawie ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego. Ważne jest to, że do spraw z zakresu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2017 r. Natomiast po 14 dniach od jej ogłoszenia wejdą w życie regulacje dotyczące wpisu na listę rzeczoznawców oraz przepisów wykonawczych z tym związanych.